Odpowiedzialność za środowisko

Działalność firmy Eltwin charakteryzuje się efektywnym zużyciem wody, surowców i innych zasobów naturalnych. Odpady są w większości ponownie przetwarzane w sposób efektywny. Firma Eltwin ma holistyczne podejście do środowiska naturalnego, które wytycza kierunek rozwoju produktów, dobór materiałów, środków transportu, funkcjonalności produktów oraz ich wtórnego wykorzystania.

Eltwin dba o to, by: 

Nieustannie pracować nad udoskonaleniami w zakresie środowiska, zarówno naprawczymi jak i systematycznymi;

Kształcić i informować pracowników w kwestiach ochrony środowiska, sprawić aby uczestniczyli oni w naszym wspólnym trudzie ciągłych ulepszeń;

Śledzić prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska i starać się mu sprostać;

Zminimalizować produkcję odpadów i zanieczyszczeń z zakładów produkcyjnych i innej działalności;

Zapobiegać wypadkom, niekontrolowanym zanieczyszczeniom i narażeniom na szkodliwe substancje chemiczne;

Oferować wysokiej jakości efektywne energetycznie produkty oraz rozwiązania, które przyczyniają się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko;

Przestrzegać aspektów środowiskowych i odpowiedzialności społecznej na etapie wyboru dostawców, wykonawców i przewoźników.

Dzięki analizom ryzyka, szkoleniom i innym zapobiegawczym działaniom dbamy o to, aby pracownicy wypełniali swoje obowiązki w sposób bezpieczny i bez szkody dla zdrowia.

Firma Eltwin prowadzi otwartą i obiektywną dokumentację swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

QHSE-Policy


 

Cele środowiskowe

Firma Eltwin nieustannie wprowadza ulepszenia oraz działania zapobiegawcze i systematyczne w zakresie środowiska naturalnego, ustanawiając przy tym wysokie, ale osiągalne cele. 

Wtórne wykorzystanie w 80%.  Celem firmy Eltwin jest ponowne wykorzystanie przynajmniej 80% wszystkich odpadów dzięki szkoleniu i informowaniu pracowników oraz nieprzerwane poszukiwanie możliwości recyklingu odpadów.

Zysk na koncie odpadów. Celem firmy Eltwin jest odnotowanie zysków w zakresie odpadów. Pragniemy go zrealizować poprzez ograniczenie ilości odpadów z zakładów produkcyjnych i innej działalności oraz wtórnemu wykorzystaniu jak największych ilości odpadów. Dostawcy odpadów są poddawani ciągłej ocenie w zakresie poziomu cen, posiadanych zezwoleń oraz sposobu gospodarowania odpadami.

Zastępowanie chemikaliów. Produkty elektroniczne zawierają szereg substancji chemicznych. Zabronione jest użycie części dotychczas wykorzystywanych substancji, np. w związku z przepisami UE dotyczącymi związków chemicznych - RoHS i REACH.

Firma Eltwin wymaga od dostawców przedstawienia w uzasadnionych przypadkach dokumentacji potwierdzającej zgodność z REACH i RoHS. Firma Eltwin ponadto posiada listę substancji, pośród których niektóre są niepożądane. Wszystkie wskazane na tej liście substancje mogą nadal być legalnie używane, lecz niektóre z nich są sklasyfikowane jako szkodliwe, w związku z czym firma Eltwin zdecydowała o wycofywaniu (próbie wycofania) tych najbardziej szkodliwych dla zdrowia. Celem firmy Eltwin jest zastępowanie co najmniej 2 substancji chemicznych na rok. Chcemy zrealizować ten cel sprawdzając główne oddziaływanie tych chemikaliów.