CSR Raportu 2019


 

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna Eltwin Group realizuje się w naszej polityce CSR, której punktem wyjścia jest nasz wpływ na pracowników, środowisko i społeczeństwo. Realizuje się w konkretnym postępowaniu, które jest bezpośrednio związane ze sposobem prowadzenia naszej działalności. 

Eltwin Group od 2014 r. posiada certyfikat CSR zgodnie z duńską normą DS49001. Głównym celem firmy Eltwin jest tworzenie wartości dla klientów i właścicieli. Polega to również na zaangażowaniu w kwestie społeczne.

Wyroby firmy są produkowane z myślą o ochronie środowiska naturalnego. Opracowujemy produkty o jak największej skuteczności i wydajności energetycznej, dbając również o to, aby ich poszczególne części były przeznaczone do wtórnego wykorzystania. Firma Eltwin prowadzi otwartą i obiektywną dokumentację swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Firma Eltwin przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji czy szykanowaniu w miejscu pracy, ze względu na rasę, pochodzenie, orientację seksualną, płeć, religię, przekonania polityczne lub narodowość. Firma Eltwin to tolerancyjny zakład pracy, gdzie jest miejsce na różnorodność. Mamy jasny obraz naszych działań, ryzyka i zainteresowanych stron.

We współpracy ze wszystkimi naszymi najważniejszymi partnerami jesteśmy zgodni co do tego, co jest dla nich istotne. Tą wiedzę wykorzystujemy w FMEA - systemie zarządzania ryzykiem. Firma Eltwin chce zatrudniać stażystów i wspierać projekty technologiczne w szkołach - projekty mające na celu optymalizację energii lub polepszanie środowiska i klimatu wewnętrznego budynku.

Firma Eltwin, jako część NIBE, przyłączyła się do inicjatywy Global compact i spełnia jej dziesięć zasad, które w ISO26000 tworzą podstawę naszych wartości.


 

Cele CSR

Eltwin Group pragnie umacniać uczciwe praktyki. Realizujemy to poprzez skupienie się na prawach człowieka, w tym również na przeciwdziałaniu korupcji, szantażu i zatrudnianiu dzieci w ramach wszystkich naszych przedsięwzięć, a ponadto kładziemy nacisk na przestrzeganie praw człowieka w łańcuchu dostaw. Naszym głównym celem związanym z CSR jest uzyskanie od 10 naszych największych dostawców oświadczenia o kraju pochodzenia komponentów, aby w perspektywie długoterminowej żadne wyroby produkowane i dostarczane przez firmę Eltwin nie zawierały minerałów pochodzących z regionów konfliktowych (Conflict Minerals), czyli cyny, tantalu, wolframu i złota z Demokratycznej Republiki Konga (DRC) oraz okolicznych krajów i regionów.

Eltwin Group zobowiązuje się do napływu nowej siły roboczej. Co roku zatrudniamy nowych stażystów, a naszym celem jest pozyskanie co najmniej 2% nowych praktykantów. Pragniemy, aby większość z nich rozwijała swoją karierę w naszym przedsiębiorstwie, a praktykanci po zakończeniu szkolenia przyuczającego do zawodu, szukając wyzwań w innym miejscu pracy, zabrali ze sobą dobre wrażenie o naszej firmie.

Odpowiedzialnością wszystkich pracowników jest przekazywanie naszym stażystom wartości firmy i swoich przekonań, i szkolenia tych osób na dobrych techników elektroników z wysokiej jakości wiedzą specjalistyczną.

Dostawcy muszą brać odpowiedzialność. Stosując Code of Conduct firma Eltwin wymaga od swoich dostawców, aby przestrzegali standardów CSR w ich własnych łańcuchach dostaw. W przypadku uzasadnionych podejrzeń łamania kodeksu postępowania przedsiębiorstwa (Code of Conduct), zlecane są audyty zewnętrzne w dalszych łańcuchach dostaw. Na koniec 2016 roku dostawcy zobowiązani są do przesłania własnego kodeksu postępowania lub podpisania przynajmniej Code of Conduct firmy Eltwin.

Musimy być opłacalni. Eltwin Grupa chce być ciągle konkurencyjnym i wyznaczyła cele dla obrotów zapasów, wydajności i oszczędności.


 

Sponsorships

Eltwin supports the Danish Hospital Clowns - a charitable organisation whose work is based on the idea that humour, laughter and smiles present the best cure. Danish Hospital Clows create magic and joy for the benefit of sick children in hospitals all over Denmark.