Odpowiedzialność energetyczna

Spółka Motron A/S jest dystrybutorem czujników elektronicznych, a spółka Eltwin A/S jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, które rozwija, wytwarza i sprzedaje komponenty elektroniczne do automatyki.

Materiały wyjściowe to podzespoły, obwody drukowane, przedmioty wykonane pod projekt i chemia. Wyroby zwykle pakowane są razem z instrukcją obsługi i przesyłane do klienta OEM.

 

Eltwin Group pragnie zawsze wykorzystać możliwości produkcji przyjaznej dla środowiska i energooszczędnej. Dlatego Eltwin Group chce wdrożyć propozycję, która zapewni jej wiodącą pozycję ze względu na efektywność energetyczną i możliwie najmniejsze obciążenie środowiska naturalnego, o ile okaże się to rentowne.

 

Stosowanie polityki energetycznej w praktyce polega na:

Dostępności informacji i wszystkich niezbędnych zasobów, aby móc określić cele i je osiągnąć;

Regularnym wybieraniu jednego lub kilku obszarów do gruntownego badania pod względem zużycia energii;

Przy nowych inwestycjach i przebudowach - w centrum zainteresowania zużycie energii;

Prowadzeniu rejestru zużycia energii elektrycznej i opracowaniu użytecznych narzędzi KPI (Kluczowe wskaźniki wydajności);

Uświadomieniu każdemu pracownikowi poziomów zużycia energii i określeniu, jak mogą wpłynąć na zużycie bez obciążania produkcji;

Motywowaniu pracowników do przedstawiania propozycji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii.

Eltwin Group przestrzega stosownego prawodawstwa i wymogów formalnych w obszarze energetycznym, jak też innych przyjętych przez przedsiębiorstwo postanowień.

 

Ansvarlig energiledelse

I Eltwin Group ønsker vi en stadig optimering af vores energi- og miljøvenlige produktion. Derfor gennemfører vi løbende rentable tiltag, som sikrer os en førende position med hensyn til energieffektivitet og mindst mulig miljøbelastning.

Vi arbejder for, at

 • information og alle nødvendige ressourcer er tilgængelige for at målsætning og mål kan opfyldes.
   
 • udvælge et eller flere områder til en særlig grundig energigennemgang med jævne mellemrum.
   
 • fokusere på energiforbruget ved nyinvesteringer og ombygninger.
   
 • registrere energiforbruget og udarbejde brugbare KPI’er.
   
 • synliggøre og optimere energiforbruget for den enkelte medarbejder.
   
 • motivere medarbejderne til at stille forslag, der kan medvirke til at nedbringe energiforbruget.


Eltwin Group overholder relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på energiområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig.


 

Cele energetyczne

Firma Eltwin skupia się na redukcji emisji CO2 w całym łańcuchu wartości. Oznacza to, że uwaga będzie nie tylko skierowana na redukcję zużycia energii w produkcji, lecz również na ograniczenie zużycia energii przez produkty, transport wyrobów, wyjazdy służbowe pracowników itp. Cele i działania w tym obszarze są w trakcie opracowywania.

 

Energimål

Eltwin har fokus på reduktion af CO2 udledningen i hele værdikæden. Det gælder både reduktion af energiforbruget i produktionen, produkternes energiforbrug, transport af produkterne, medarbejdernes rejseaktiviteter mv.