Odpowiedzialność za jakość

Głównym założeniem firmy Eltwin jest to, aby klienci mogli polegać na nas i na naszych produktach. Zapewnienie jakości to warunek kontynuacji rozwoju Eltwin Group i rozstrzygające kryterium wyboru produktów Eltwin przez klientów. 

Eltwin odpowiada za to, by: 

Jakość była zintegrowaną częścią kultury i pracy Eltwin; 

Spełniać oczekiwania klientów wobec jakości, a jeśli możliwe - przewyższyć je; 

Zarządzanie kwestiami jakości opierało się na zasadzie „zero błędów“ - na każdym etapie procesu; 

Celem rozwoju było stworzenie produktów, które w prawidłowy sposób spełniają oczekiwania klientów, a które produkowane są z zachowaniem zasady „zero błędów“; 

Pracownicy byli zaznajomieni z kwestiami jakości i aby aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyli w pracach celem ciągłego doskonalenia; 

Podejmować działania w celu ochrony osób i środowiska. Zagadnieniom jakości nadaje się priorytet jeśli stwierdzony zostanie błąd lub jeśli istnieje ryzyko jego wystąpienia; 

Sprawdzać pracę wszystkich dostawców pod względem jakości przed podpisaniem umowy, po czym dokonywać regularnej oceny ich zgodności z wymaganiami; 

Systematycznie oceniać i dokonywać dokumentacji postrzegania jakości produktów i usług Eltwin przez rynek i pojedynczych klientów, przy czym szybko reagować na wyniki tych badań.

QHSE-Policy


Cele jakościowe

Eltwin Group definiuje cele jakościowe aby stale spełniać zamierzenia polityki jakości i cele planu zapewnienia jakości

Terminowe dostawy. Aby pokazać, że zaufanie klientów do firmy i wyrobów ma dla nas znaczenie - naszym głównym miernikiem jest zasada „zero błędów“ i dostawa na czas. Celem jest osiągnięcie 98% terminowości dostaw (OTD).

Zero błędów. Współczynnik błędów produkcyjnych maks. 500 ppm a termin rozpatrzenia reklamacji do 15 dni roboczych - realizowane dzięki sile filozofii firmy Eltwin „zero błędów“. Firma systematycznie pracuje z FMEA w zakresie rozwoju i bieżącej działalności.

Jakość na porządku dziennym. Dzięki zintegrowanym systemom jakości, środowiska naturalnego i pracy, HR i CSR firma Eltwin zapewnia, że jakość jest elementem jej kultury i pracy, a tym samym częścią odpowiedzialności, którą bierze na siebie pracownik. 

Nowi pracownicy w pierwszym tygodniu pracy najpierw przechodzą etap wprowadzenia, w którym jakość jest pierwszym zagadnieniem porządku dnia, wyłącznie w zakresie środowiska i bezpieczeństwa, na które kładziemy największy nacisk. 

Wymagania jakościowe - zatwierdzeni dostawcy. Eltwin zapewnia jakość produktu tylko dzięki zakupom głównych komponentów i usług u zatwierdzonych kluczowych dostawców, którzy są raz do roku poddawani ewaluacji.

Zadowoleni klienci. Eltwin przeprowadza raz do roku badanie poziomu satysfakcji klienta celem oceny postrzegania jakości produktów i usług Eltwin oraz bieżących ulepszeń przez rynek i pojedynczych klientów. Celem Eltwin jest, aby przynajmniej 50% ankietowanych klientów stwierdziło udoskonalenie.